FRESH FLOWERS IN SHABBY CHIC STYLE


Kvet je čarovným darom od matky prírody - vyčarí nám usmev na tvári, svojou krásou poteší oči a omámi nenapodobniteľnou vôňou. Kvety sú tak nádherné, že počarovali i samotnému Shabby Chic štýlu a stali sa jedným z jeho dôležitých a neodmysliteľných prvkov. Inšpirovali ho nie len vo svojej živej podobe, ale stretávame sa s nimi aj v podobe látkových, klobučníckych kvetiniek, vzoroch na tapetách a látkach či na krásnom čínskom porceláne.


 Medzi najobľúbenejšie kvetiny patria predovšetkým ruže, hortenzie, orgován, iskerníky, pivónie či gypsomilky, ale poteší aj kosatec či tulipány. Z farieb sú preferované pre Shabby Chic typické pastelové odtiene ružovej a lila, biela a krémová farba a z niektorých i tmavšie farby ako fialová či tmavoružová. Ich úlohou je vniesť do vášho domova krásu, nežnosť a dávku elegancie. 

Kvetinové aranžmány sú v Shabby Chic štýle sú zvyčajne veľmi jednoduché a prirodzené. Kvety sa aranžujú asymetricky, nedbalo a často sa mieša spolu viacero druhov. Aranžovať ich môžete do jednoduchých, zdobených či krištáľových váz, starých džbánikov či do plechových nádob alebo do obyčajných zaváraninových pohárov, ktoré môžete ozdobiť kúskom látky alebo ich položiť na malý porcelánový tanierik.

Kvety či už živé alebo tie látkové môžete použiť aj na iné účely. Ozdobte nimi darčeky - vsuňte ich pod mašľu z kusu látky či čipky alebo ich prilepte ku krabičke, či celými živými kvetmi alebo ich lupeňmi ozdobte torty a zákusky.

Nie každý z nás má možnosť priniesť si čerstvé kvety z vlastnej záhrady a možnosti nákupu kvetín za priateľné ceny na trhoch či drobných predajcov sú tiež veľmi obmedzené. Našťastie na milovníkov kvetín začali v poslednom čase myslieť i obchody, kde si môžeme nakúpiť krásne a trvanlivé kvety za omnoho nižšie ceny než v kvetinárstvach. Tieto kvety sa väčšinou obmieňajú podľa sezóny, no ruže sú k dostaniu takmer bez výnimky. Pokiaľ chcete, aby vám tieto kvietky vydržali čo najdlhšie, už pri kúpe si ich vždy dobre skontrolujte - či nemajú povädnuté, zhnité či polámané kvety. Zvyšné tipy, ako udržať kvietky čo najdlhšie čerstvé si prečítate o kúsok nižšie.

The flower is magical gift from our Mother Nature - make a smile on our faces, delight our eyes with his beauty and drugging us with an amazing aroma. Flowers are absolutely wonderful and this is a reason why is the Shabby Chic fascinated with them. We can meet them in a different forms - we can see them like a fabric - millinery flowers, like a pattern on wallpapers or fabrics, on beautiful vintage china and etc.
 

Favorite flowers in this style are roses, hydrangeas, lilac, buttercups, peonies or babysbreath and likes irisis and tulips, too. From the colors are preferd these in typical pastel pink and lila, white and creamy, and darker colors like purple or pink. Their role is to bring into your home the beauty, tenderness and a dose of elegance.
Floral arrangements are in Shabby Chic style usually very simple and natural. Flowers are arranged asymmetrically, sloppy and we can mix them. You can arrange them into simple or ornate crystal vases, old pitchers and creamers or into cans or simple glass jars, which you can decorate with a piece of fabric or give them on a small porcelain saucer.

Flowers, whether live or the fabric can be used for other purposes. Decorate gifts with them  - insert them under the bow from a piece of fabric or lace or bond them to the box. And you can use whole fresh flowers or petals for decorating cakes and desserts, too.

Not everyone has the opportunity to bring fresh flowers from your own garden and the possibilities of buying flowers for a friendly prices on markets and from small retailers are also very limited. Fortunately, big stores started to think on lovers of flowers and now we can buy durable and beautiful flowers for much lower prices than in florists. These flowers are usually vary according to season, but roses are for grabs almost without exception. If you want to have these flowers fresh as long as is possible, check them in store before buying - whether they have not withered, rotten or broken flowers. A few next tips how to keep flowers fresh as long as possible you can read a bit lower. 


Zopár tipov na starostlivosť o kvety, aby vás dlho tešili...

Ak pestujete kvietky vo vlastnej záhrade alebo si ich kupujete v obchode, dbajte na to, aby sa dostali do čistej vody v čo najkratšom čase. Aby ste zachovali ich sviežosť, nesmú byť mimo vody príliš dlhý čas. 

Ak vám kvietky predsa len povädli, môžete ich znova oživiť tým, že ich úplne ponoríte do studenej vody asi na hodinku. Tento trik funguje pri väčšine kvetov.

Stonky odrežte ostrými nožnicami alebo nožom čo najšikmejším rezom a prstami mierne narezanú stonku "rozžmolte", spríjemníte tak kvetom absorbovanie vody. 

Odstráňte všetky listy, ktoré sa nachádzajú pod hranou vázy a všetky ostatné, ktoré sú prebytočné – ide o to, aby ste viedli vodu kvetu a nie listom, ktoré nie je ani vidieť a ďalšia vec je, že listy, ktoré sú ponorené vo vode spolu so stonkou začínajú rýchlejšie hniť - platí najmä pre tých, ktorí vodu zabúdajú vymieňať.


Odstráňte taktiež aj všetky odumreté kvety a listy, aby ste šetrili energiu pre ostatné, tú sviežu časť kvetu by len zbytočne zaťažovali. Samozrejme, pokiaľ sa vám páči vzhľad vädnúcich  kvetov, robiť to nemusíte.
Na výmenu používajte vždy čistú vodu a meňte ju čo najčastejšie. Pri vymieňaní vody nenechávajte kvety príliš dlho na vzduchu – niektoré sú totižto veľmi krehké a citlivé, preto svoje narezané stonky začnú uzatvárať už po krátkom pôsobení vzduchu, ak môžete, radšej ich preložte do inej nádoby s vodou. Pri výmene môžete kvet aj znova podstrihnúť (pokiaľ vám neprekáža jeho skracovanie).

Do vody môžete pridať aj bielidlo - funguje ako konzervačný prostriedok, pretože drží vodu čistú, keďže zabraňuje vzniku baktérií a možnému nepríjemnému zápachu. Nesmiete to ale prehnať, jedna čajová lyžička úplne postačí. Použiť môžete aj profesionálne kvetinové prísady, ktoré dostanete v kvetinárstvach a kupované kvety v obchodoch majú dokonca tieto prísady pribalené.

If you want to have a fresh flowers for a long time...

If you have flowers in your own garden or buy them at the store, you have to make sure to get them into clean water as soon as possible. To preserve their freshness, they not be out of the water too long.

If the flowers are withered a bit, you can rekindle them - put the whole flower into a cold water for about an hour. This trick works with most flowers. 

Stems always cut with sharp scissors or a knife and cut them diagonaly, scraping the sides an inch, then they can absorb watter better. 

Remove all leaves that are below the edge of the vase and all others, which are superfluous - the point is to keep the water to a flower and not to a leaves, which are not visible and the next thing is, the leaves, which are submerged in water together with the stems, begin to rot quickly - is especially true for those who forget to change water.

Remove all dead flowers and leaves to conserve energy for the other - they are a burden for fresher flowers. Of course, if you like the "wilted flowers look",  you do not have to.

For the exchange, always use clean water and change it as often as is possible. Do not leave flowers for too long in the air - because some kinds are a very fragile and sensitive, because their cut stems start to conclude after only a short while in the air, if you can, put them into another container with water. You can the flower cut again, too (if you do not have a problem with the shortening). 

You can add a bleach to the water - it works as a preservative, because it keeps the water clean, whereas prevents bacteria and possible unpleasant odor. But don not overdo it! One teaspoon is sufficient. You can also use professional floral additives, which are available at florists. Flowers, which you bought in stores have these additives enclosed.
Have a lovely week!

Prajem krásne prežitie nasledujúceho týždňa!

M.

Zdroj fotografií: pinterest.com, etsy.com, rachelashwellshabbychiccouture.com (blog)